ЗАРЕЄСТРОВАНО        

Міністерством юстиції України

Наказ від «__» __________ №____

Свідоцтво № _____

Директор Департаменту легалізації та

Регулювання діяльності бюро кредитних історій ______________ О.М.Семьоркіна

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Загальними зборами

Міжнародної громадської організації «Міжнародна ліга преферансу»

Протокол № 1 від “__” серпня 2008р.

                  .                                     ________

                                                                        (підпис)


 

 

С Т А Т У Т

 

МІЖНАРОДНОЇ Громадської організації

 

“МІЖНАРОДНА ЛІГА ПРЕФЕРАНСУ”

 

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  Міжнародна громадська організація «Міжнародна ліга преферансу» (надалі за текстом - Організація) – є міжнародною громадською організацією, що об’єднує громадян різних держав для реалізації мети та завдань, передбачених цим статутом.

1.2.  Організація не має на меті отримання прибутку.

1.3.  Організація створюється і діє на підставі Конституції України, Закону України «Про об’єднання громадян», чинного законодавства України, цього Статуту та рішень статутних органів Організації, якщо вони не суперечать законодавству України та прийняті в межах їх повноважень.

1.4.  Організація діє на засадах законності, гуманності, спільності інтересів і рівності прав її членів, гласності, добровільності та самоврядування.

1.5.  Повна назва Організації: Міжнародна громадська організація «Міжнародна ліга преферансу»;

1.5.1.      Українською мовою – Міжнародна громадська організація «Міжнародна ліга преферансу»;

1.5.2.      Російською мовою – Международная общественная организация «Международная лига преферанса»;

1.5.3.      Англійською мовою – International public organization “International league of preference;

1.5.4.      Скорочена назва Організації: МГО «МЛП»

1.5.5.      Організація є юридичною особою з моменту її державної реєстрації в установленому законом порядку; може від власного імені набувати майнові та особисті немайнові права; відкривати банківські рахунки згідно чинного законодавства України; мати відокремлене майно і самостійний баланс, печатку зі своєю назвою, штампи, символіку та інші реквізити, зразки яких затверджуються, відповідно до цього Статуту.

       Символіка реєструється у встановленому законом порядку.

1.6.  Юридична адреса Організації: 02100 м. Київ, вул. Краківська 11-а.

1.7.  Діяльність Організації поширюється на територію України, Росії та інших держав, в яких будуть відкриті осередки.

 

 

2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Метою створення Організації є сприяння розвитку спортивного преферансу в Україні, Росії та інших державах, задоволення та захист законних спільних інтересів своїх членів.

2.2. Для досягнення поставленої мети Організація здійснює такі завдання:

-          сприяння підготовки гравців високого класу, здатних виступати на міжнародних змаганнях зі спортивного преферансу;

-          сприяння визнанню спортивного преферансу олімпійським видом спорту;

-          сприяння підвищенню спортивної та професійної майстерності спортсменів, тренерів, суддів, інших фахівців;

-          сприяння в установленому законом порядку розробці і реалізації законодавчих і нормативних актів України, що сприяють поширенню спортивного преферансу в Україні на основі міжнародних норм, сприяння створенню системи соціального і правового захисту гравців у спортивний преферанс;

-          сприяння у створенні необхідних умов та організаційних засобів, спрямованих на забезпечення участі гравців України в міжнародних змаганнях зі спортивного преферансу ;

-          сприяння об’єднанню через спортивний преферанс спортсменів, суддів, тренерів, фахівців у спортивний рух, що забезпечує всім його учасникам можливості підвищення їхнього рівня підготовки і спортивної майстерності;

-          сприяння у підготовці суддів та викладачів зі спортивного преферансу ;

-          сприяння пропаганді спортивного преферансу як потужного засобу інтелектуального розвитку особистості та формуванню здорового способу життя;

-          сприяння консультативній та організаційній підтримці організації клубів, турнірних залів, шкіл спортивного преферансу;

-          сприяння організації та проведенню змагань зі спортивного преферансу місцевого, регіонального, загальноукраїнського та міжнародного рівнів, проведенню зборів національних збірних команд України, та інших держав;

-          сприяння розвитку матеріально технічної бази для проведення тренувань, турнірів, змагань зі спортивного преферансу;

-          сприяння проведенню на постійній основі змагань і турнірів зі спортивного преферансу міжнародного, загальноукраїнського і регіонального рівнів;

-          засновує призи, премії та надає гранти на діяльність гравців у спортивний преферанс;

-          здійснює залучення спонсорської та благодійної допомоги для виконання статутних завдань;

-          сприяння створенню (відповідно до чинного законодавства) мережі клубів спортивного преферансу ;

-          засновує засоби масової інформації, теле-, радіо-, інтернет видання, які висвітлюють актуальні питання розвитку спортивного преферансу в Україні та світі;

-          сприяння організації широкої системи навчання преферансу , проведення суддівських семінарів;

-          здійснення іншої діяльності, що не суперечить чинному законодавству України;

2.3.Для виконання статутних завдань Організація в установленому чинним законодавством порядку:

-          сприяє здійсненню підготовки методичних матеріалів з преферансу для гравців, суддів та викладачів;

-          сприяє в організації видавничої справи, розповсюдженню друкованої, кіно- та відеопродукції, сувенірів, ігорного інвентарю;

-          взаємодіє з міжнародними, закордонними та вітчизняними організаціями і фондами з питань, що витікають з цілей Організації;

-          здійснює представництво та захист законних інтересів членів Організації в органах державної влади, в інших державних та недержавних установах та організаціях;

-          здійснює видавничу діяльність (в порядку, визначеному законодавством);

-          організовує та проводить неприбуткові лекції, що спрямовані на популяризацію преферансу ;

-          здійснює іншу діяльності, що не суперечить чинному законодавству та цьому  Статуту.

 

 

3.      ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1.З метою виконання статутних завдань та цілей Організація може здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств в порядку, встановленому законодавством;

3.2.Організація та створені нею установи та організації зобов’язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

 

4.      УМОВИ І ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВЯ’ЗКИ

 

4.1. Членство в Організації:

4.1.1.Громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, які досягли 18  річного віку, можуть набути статус індивідуального членства Організації;

4.1.2.Колективи юридичних осіб, юридичні особи незалежно від форм власності, клуби з відповідними напрямками інтересів можуть набути статус колективного членства Організації;

4.1.3.Умовою прийняття в члени Організації є підтримка мети та статутних завдань діяльності Організації і виконання рішень органів правління Організації відповідно до цього Статуту.

4.2.      Права і обов’язки членів Організації:

- обирати і бути обраними до керівних та контрольно – ревізійних органів Організації;

- вносити пропозиції до керівних органів Організації;

 - отримати інформацію щодо діяльності керівних органів Організації;

- звертатися до Організації з приводу захисту прав та законних інтересів;

- користуватися всіма пільгами, встановленими для членів організації;

- брати участь у Загальних зборах Організації;

- приймати участь у заходах, що проводяться Організацією по різних напрямках діяльності;

- вийти з членів Організації (особа, що вийшла із складу членів Організації з будь-яких причин (в тому числі виключення) не має права на повернення коштів, безповоротно переданих Організації);

4.3. Члени Організації зобов’язані:

- дотримуватися вимог даного Статуту;

- виконувати рішення Загальних Зборів, керівних органів Організації;

- приймати участь в діяльності Організації, в заходах, які здійснює Організація, або які здійснюються за її участі;

- не допускати дій, що наносять майнову або немайнову шкоду членам Організації та законним інтересам Організації;

4.4. Рішення щодо прийому до членів Організації та про вихід або про виключення з неї приймаються Правлінням Організації.

Підставою для прийому до членів Організації є:

- для індивідуальних членів – подача заяви про вступ до Організації

- для колективних членів – подача рішення колективу підприємства, установи, організації.

4.5. Член Організації за порушення статутних вимог може бути виключений з членів Організації. Таке рішення приймається Правлінням Організації, з обов’язковим письмовим повідомленням цього члена Організації.

 

5.            УТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

5.1.Органами управління Організації є: Загальні збори членів Організації, Правління, Президент Організації та Ревізійна комісія.

 

5.2. Загальні Збори членів Організації

 

5.2.1.      Загальні збори членів Організації (далі за текстом - Збори) є вищим керівним органом управління Організації.

5.2.2.      Збори скликаються Президентом один раз на рік. Позачергові Збори скликаються на вимогу не менш ніж 3\4 членів Правління або Ревізійної комісії.;

5.2.3.      Збори є правомочними, якщо на них присутні не менш ніж половина загальної кількості членів Організації.

5.2.4.      Рішення Зборами приймаються простою більшістю голосів, за винятком питань про внесення змін та доповнень до статуту Організації, відчуження майна Організації, що становить 50% і більше відсотків майна Організації, ліквідації та реорганізації Організації, коли за таке рішення проголосувало не менше, ніж ¾ (три четвертих) присутніх на Зборах членів Організації.

5.2.5.      Повноваження Зборів:

-          затвердження статуту Організації та внесення змін та доповнень до нього;

-          обрання та відкликання Президента, віце-президентів Організації;

-          визначення основних напрямків діяльності Організації;

-          затвердження звітів Президента Організації;

-          прийняття рішень про реорганізацію та ліквідацію Організації;

-          призначення ліквідаційної комісії у випадку ліквідації Організації;

-          реалізація права власності на кошти та майно Організації.

5.2.6.      Збори мають право прийняти рішення про передачу частини своїх повноважень іншому органу або посадовій особі Організації.

 

5.3. Правління Організації

5.3.1. Правління є колегіальним органом управління Організації, що постійно діє у період між Загальними Зборами Організації.

5.3.2. Правління забезпечує діяльність Організації і несе відповідальність перед членами Організації. Роботою Правління керує Президент Організації та його заступники, які обираються Загальними Зборами Організації.

5.3.3. Правління підзвітне Загальним Зборам Організації та організовує виконання їх рішень.

5.3.4. Правління збирається на чергові засідання не менше як один раз на півріччя. Засідання Правління є правомочним, якщо в його роботі бере участь не менше як 50% його членів. Рішення приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні.

5.3.5. Засідання Правління очолює Президент Організації (він же є Головою Правління), а при його відсутності – один з віце-президентів.

5.3.6. Правління обирається Загальними Зборами терміном на 5 років.

5.3.7.      Повноваження Правління:

-          забезпечення виконання рішень Зборів;

-          визначення і затвердження структури Організації;

-          прийняття рішень про вступ нових членів до Організації та про вихід або виключення з неї;

-          затвердження бюджету, річного фінансового звіту та бухгалтерського балансу, поточних планів діяльності Організації та заходів, необхідних для їх виконання;

-          прийняття рішень про створення (ліквідацію) місцевих осередків Організації, затвердження їх положень;

-          затверджує положення про символіку Організації та її опис;

-          розгляд будь-яких інших питань, пов’язаних з діяльністю Організації, які не належать до виняткової компетенції Загальних Зборів.

 

5.4.Президент та віце-президенти Організації:

5.4.1.      Президент Організації (надалі за текстом - Президент) є керівником Організації;

5.4.2.      Президент та віце-президенти обираються Правлінням з числа членів Організації на 5 (п’ять) років;

5.4.3.      Президент та два віце-президенти підзвітні Зборам та несуть відповідальність перед ними за реалізацію цілей та завдань Організації.

5.4.4.      Повноваження Президента:

-          представлення Організації у відносинах з юридичними та фізичними особами;

-          підписання фінансово-господарських документів, як вища посадова особа Організації;

-          укладання договорів та інших угод з юридичними та фізичними особами від імені Організації;

-          відкриття рахунків в установах банку;

-          видання наказів та розпоряджень в межах своїх повноважень;

-          здійснення оперативно – господарського управління майном та коштами Організації;

-          прийом на роботу та звільнення з неї штатних працівників Організації;

-          визначення у порядку, передбаченому чинним законодавством, умов оплати праці осіб, що перебувають із Організацією в трудових відносинах;

-          затвердження зразків печаток, бланків, штампів;

-          виконання інших функцій, крім тих, що віднесені до повноваження Зборів.

5.4.5.      На час відсутності Президента його повноваження виконує один з віце-президентів.

 

5.5. Ревізійна комісія.

5.5.1.      Контролюючим органом Організації є Ревізійна комісія, персональний склад якої, в кількості не менше трьох осіб, обирається Загальними Зборами терміном на 3 роки. Діяльність Ревізійної комісії Організації регулюється положенням, затвердженим Загальними Зборами. Члени Ревізійної комісії не можуть бути працівниками штатного апарату та членами Правління.

 

5.5.2.      До компетенції Ревізійної комісії входить:

-                здійснення контролю за реалізацією рішень Загальних зборів членів Організації;

-           ревізія фінансово-господарської діяльності Організації;

-           призначення аудиторської перевірки діяльності Організації;

5.5.3. Ревізійна комісія правомочна приймати рішення, якщо в її засіданні взяла участь більшість від обраної кількості членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. Рішення Ревізійної комісії оформлюється протоколами, що підписуються Головою Ревізійної комісії.

 

6. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ ОСЕРЕДКІВ

6.1. Основою Організації є місцеві осередки, які створюються за рішенням зборів осередку при наявності не менше трьох осіб. Місцеві осередки Організації діють на підставі цього Статуту та своїх Положень, які приймаються їхніми вищими керівними органами та затверджуються Правлінням Організації.

6.2. Місцеві осередки Організації для набуття прав юридичної особи підлягають державній реєстрації у встановленому законодавством порядку. Місцеві осередки Організації без прав юридичної особи легалізують свою діяльність шляхом повідомлення про заснування.

 

 

7. МАЙНО, КОШТИ ТА ФІНАНСУВАННЯ

7.1.  Організація може бути власником рухомого майна, коштів, нематеріальних активів та іншого майна, придбаного на законних підставах.

7.2. Організація має право здійснювати щодо майна і коштів, які перебувають у її власності, будь-які правочини, що не суперечать законодавству України та цьому Статуту.

7.3.  Організація може одержувати майно членів та інших осіб у безоплатне користування  і використовувати це майно для досягнення статутних цілей Організації.

7.4.  Джерелами формування майна і коштів Організації можуть бути:

-          кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги;

-          кошти або майно, які надходять у вигляді добровільних пожертв членів Організації, громадян і юридичних осіб України, іноземних держав, міжнародних організацій;

-          кошти або майно, які отримано у вигляді гуманітарної допомоги, одержаної згідно з чинним законодавством України;

-          пасивні доходи згідно з чинним законодавством України;

 

 

 

 

8. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА ТА КОШТІВ оРГАНІЗАЦІЇ

8.1. Майно і кошти Організації використовуються на реалізацію завдань, визначених цим Статутом, а також на оплату праці штатних співробітників Організації та осіб, що перебувають в трудових відносинах з Організацією.

 

 

 

9. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ

9.1. Організація може засновувати міжнародні спілки об’єднань громадян, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України. Організація зобов’язана в місячний строк подати необхідні документи для реєстрації в Міністерстві юстиції міжнародної спілки об’єднань громадян.

 

10. ШТАТНИЙ АПАРАТ ОРГАНІЗАЦІЇ

10.1.        Для забезпечення поточної діяльності Організації призначається штатний апарат Організації, що є адміністративно-виконавчим органом Організації. Штатний апарат організовує технічне та адміністративне забезпечення діяльності Організації.

На працівників штатного апарату Організації поширюється законодавство України про працю, соціальне забезпечення та соціальне страхування.

10.2.        Штатний апарат Організації очолює Директор, який призначається та звільняється з посади Президентом.

 

11. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

11.1. Зміни і доповнення до Статуту вносяться Загальними зборами Організації ¾ голосів членів (делегатів) присутніх на них.

11.2. Зміни до статутних документів підлягають обов’язковій реєстрації.

 

12. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

12.1. Діяльність Організації припиняється шляхом реорганізації або ліквідації.

12.2. Реорганізація відбувається за рішенням Загальних зборів Організації, прийняттям ¾ голосів членів (делегатів), присутніх на них, які згідно із законодавством України, визначає правонаступників Організації і затверджує відповідні баланси. Сукупність прав та обов’язків Організації, у разі реорганізації переходить до правонаступника            (-ків).

12.3.Ліквідація може бути примусовою або добровільною.

12.4.Підстави та порядок примусової ліквідації Організації і звернення стягнень на її майно та кошти визначаються рішенням суду, або господарського суду.

12.5.Добровільна ліквідація здійснюється за рішенням Загальних зборів, прийняттям ¾ голосів членів (делегатів) Організації, присутніх на них.

12.6.Ліквідаційна комісія здійснює такі заходи щодо ліквідації:

а) оголошує рішення Загальних зборів про ліквідацію Організації;

б) виконує рішення Загальних зборів щодо реалізації активів Організації;

в) здійснює розрахунки за зобов’язаннями Організації;

г) готує проміжні та остаточні ліквідаційні баланси, іншу документацію щодо ліквідації;

д) Організовує інші заходи, передбачені законодавством та нормативними актами України.

12.7. Ліквідація вважається завершеною, а Організація ліквідованою від моменту внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення.

12.8. Кошти та майно Організації після її ліквідації не може розподілятися між її членами, а передається іншій неприбутковій організації відповідного виду, а у випадках передбачених чинним законодавством передаються в доход держави.